UNGVUX


UNGVUX

– en ny utbildningsform för hållbar interkulturell utveckling.

Förslag till Pilotprojekt med start 2017.

 

Framtidens samhälle bygger på att alla ungdomar, inklusive våra nyanlända, når målen i grundskola och gymnasium. En grundförutsättning för varje individ att lyckas på arbetsmarknaden är en fullgod skolgång.

Vi behöver ta fram en mer övergripande form där skolan tillsammans med arbets- och föreningsliv skapar ett inkluderande samhälle för alla individer. Ett alternativ i dagens utbildningsystem saknas som en viktig pusselbit för att tillgodose deras behov. Behoven finns i hela landet och ökar med migrationen. Kommunerna har behov av arbetskraft och integrerade invånare för tillväxt och en hållbar social och ekonomisk utveckling på sikt.

Våra kommuner ser att en ny samarbetsform behövs med stark samverkan mellan kommuner och det lokala arbets- och föreningslivet. En samarbetsform som innehåller både praktik och utbildning för 16–25-åringar. Ungdomar och unga vuxna utan avslutad grundskola alternativt gymnasieskola behöver få anpassande och nya förutsättningar för att komma in i ett framtida arbetsliv. Detta innebär att nya grepp och metoder behöver användas för att skapa engagemang och motivation.

Därför vill våra kommuner starta ett pilotprojekt, vi kallar förslagets samarbetsform UNGVUX.

Läs mer om UNGVUX i framställan som lades fram i februari 2017. Klicka här. (Länk till pdf)

UNGVUX i korthet

  • En ny samverkansform etableras för de 16-25 åringar som saknar grund- och gymnasieskola. Under en tid av upp till sex års deltagande i UNGVUX läser man in grundskola och gymnasiet till och med årskurs tre. Individens behov styr hur lång tid man tillbringar i verksamheten. Samtidigt som man får stöd i att nå målen för grund- och gymnasieskolan får ungdomarna en introduktion i arbetslivet och en daglig kontakt med förenings- och folkrörelsesverige.
  • Ersättning utgår vid deltagande i UNGVUX och detta kopplas till socialförsäkringssystemet. Samverkansformen kompletterar och samverkar med grundskola och gymnasium samt KOMVUX och Folkhögskola, med möjlighet växla utbildningsform efter behov till exempel genom att börja ett särskilt yrkesprogram inom gymnasieskolan. UNGVUX bildar en infrastruktur som verkar för social hållbarhet genom att kontakt med föreningsliv och arbetsliv byggs in i systemet. Ungdomarna ska genom UNGVUX kunna etablera goda kontakter med företag och civilsamhället och få de kunskaper och erfarenheter som behövs för att kunna etablera sig som unga vuxna med försörjning och en gedigen plattform i samhället.
  • Allt skolarbete görs under arbetsdagen. Studier och möten med förenings- och arbetsliv utgör en ”samlad skoldag” och bidrar till goda kontakter i det etablerade samhället. UNGVUX verksamhet ska ske under ”arbetstid” (8-16) året runt med ledigheter som man har i arbetslivet i övrigt. Verksamheten har löpande antagning och avslut så utbildningen kan inledas så fort som möjligt och ske i en omfattning som anpassas efter den enskilda eleven.