Exempel: Modersmålsstödjare

VFTA


Med goda exempel från våra fyra kommuners arbete med integration vill vi inspirera andra till att också hitta nya lösningar i samverkan med andra.

 

Modersmålsstödjare hjälper barn att klara skolan

En satsning som kommer hjälpa flerspråkiga barn att klara av skolan och ge nyanlända vuxna jobb, det är vad utbildningen Studiehandledare / Modermålsstödjare i Falköping leder till.

Flerspråkiga barn får stöd att klara av skolan och nyanländas kompetens tas tillvara i pilotprojektet ”Bristyrkesutbildning för Studiehandledare / Modermålsstödjare”, en sex månader lång utbildning startad av Arbetsförmedlingen tillsammans med Falköpings kommun och utbildningsföretaget Eductus. De ska fungera som en extra resurs i förskola eller skola för flerspråkiga barn och får viktig förförståelse om det svenska skolsystemet och styrdokumenten. De blir en brygga mellan olika kulturer och den språkliga support med kunskap om kunskapskraven som behövs för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och nå skolans mål.

Projektet är det första i sitt slag i Sverige. Det fångar upp människor som har erfarenhet, kompetens och ibland även lärarutbildning från sitt hemland och har som ambition att arbeta inom förskola och skola i Sverige. Det är främst barn med somaliska, arabiska eller det eritreanska språket tigrinya som modersmål, som behöver hjälp för att kunna följa med i skolarbetet.

Utbildningsprojektet är en del i kommunens arbete med att förbättra tillgången till studiehandledning på modersmålet. Det var ett av de utvecklingsområden kommunen fick till sig vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn under 2014. Sedan dess har även 55 förskolepersonal utbildats i ett ”Förskolelyft” om flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.

Det är två deltagargrupper med 20 elever sammanlagt som läser kursen. Den första månaden är det enbart studier och därefter kombineras studier med praktik. Alla elever gör praktik först inom förskolan och därefter grundskolan för att få se och uppleva helheten. I kursen ingår att läsa om det svenska skolsystemet, om betygssystemet, inflytande  och värdegrund. Målet med utbildningen är just att deltagarna ska få kunskap om svensk skolas uppdrag och ansvar, lära sig mer om till exempel regelverk och styrdokument, lärarens ansvar, skolans ansvar och hur man som studiehandledare kan stödja elevers förmåge- och kunskapsutveckling.

För att kunna arbeta som lärare i Sverige måste personer med en utländsk lärarutbildning genomgå en valideringsprocess då man granskar hemlandets utbildning och bestämmer vad som behöver kompletteras, detta kan ta lång tid. Genom att bli Studiehandledare  kan människor snabbare komma ut i arbete. Förhoppningen är också att utbildningen ska inspirera några av deltagarna att söka sig vidare till en lärarutbildning eller validering.

Den första gruppen är färdiga med sin utbildning i slutet på maj, och den andra gruppen är klara en månad senare. Tolv personer kommer att få tillsvidareanställningar men på Barn- och utbildningsförvaltningen i Falköpings kommun är man övertygad om att även övriga kommer att anställas på visstidsanställningar.

Inom en snar framtid är det fullt möjligt att det finns utbildning för Studiehandledare/ Modermålsstödjare i hela landet. Ett flertal kommuner har hört av sig till Arbetsförmedlingen i Falköping och till Barn- och utbildningsförvaltningen för att höra mer om projektet.